•  
  • |
  •   +36 94
  •   INGYENES SZÁLLÍTÁS

Általános szerződési feltételek webshop rendelésekre

 

1. A szerződés létrejötte:

Az adásvételi szerződés a "Megrendelő lap" (a továbbiakban: Megrendelés) és a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával jön létre. Az Eladó ennek

alapján köteles a megrendelt árut a Vevőnek átadni a Vevő pedig köteles a vételárat kiegyenlíteni és az árut átvenni.

2. A szerződés tárgya (a továbbiakban: áru): a Megrendelésben megnevezett termék.

3. A vételár, költségek, fizetési feltételek:

3.1. A Vevő a szerződés megkötésekor a Megrendelésben rögzített vételár 100%-ának megfelelő összeg fizetésére köteles.

3.2. Amennyiben a vevő az áru vételárának kiegyenlítéséről a fenti 4 munkanap határidőn belül nem gondoskodott, az eladó eláll a szerződéstől.

3.3. A Vevő átvételi akadályoztatás esetén megállapodhat az Eladóval írásbeli megállapodás alapján az átvétel időpontjának módosításában.

4. A szerződés teljesítése:

4.1. Az Eladó köteles minden tőle elvárhatót megtenni a szerződés határidőben való teljesítése érdekében. A Weboldalon feltüntetett szállítási határidők csak tájékoztató jellegűek, az Eladó jogosult a póthatáridőket közölni a Vevővel.

4.2. Amennyiben a szállítás olyan okból késik, melyért az Eladó nem felelős, a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik. Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget a Vevő felé az esetleges késedelmes szállításból eredő károkért.

4.3. A gyártó, illetve beszállító késedelme esetén az Eladó jogosult írásban, póthatáridőt közölni a Vevővel.

4.4. A teljesítés az árunak a Vevő, illetve megbízottja részére történő átadásával valósul meg.

Teljesítés helye a Vevő által megadott szállítási cím. A kockázatviselés a teljesítési helyen száll át a Vevőre.

5. Szállítás és szerelés:

5.1. A Vevő a Megrendelő lapon a szállítás és szerelés módjáról köteles nyilatkozni. Ennek hiányában a szolgáltatások nem tartoznak bele a megállapodásba. Szállítási és szerelési szolgáltatások vállalása az Eladó időszakos kapacitásai alapján változik. Telítettség esetén az Eladó nem vállal szállítási vagy szerelési szolgáltatásokat. Szállítási és szerelési szolgáltatások teljesítése időben eltér egymástól. Szerelési szolgáltatások teljesítési idejének meghatározására árubeérkezés és vételár kiegyenlítése után kerül sor, külön megállapodás alapján.

5.2. Amennyiben a szállítást, illetve szerelést bármely – írásban – előre nem jelzett tényező akadályoztatja, lehetőség van új kiegészítő Megállapodás kötésére, amennyiben ezt az Eladó vállalja. Ennek hiányában az Eladó a további kötelezettségei alól mentesül és a teljesítés a földszinti kapuig, bejáróig értendő.

5.3. Szerelés esetén a Vevő elektromos csatlakozási lehetőséget biztosít. Amennyiben falra szerelhető bútorok kerültek megrendelésre, Vevő információt ad a falak és mennyezet anyagáról, vastagságáról. Eladó visszautasíthatja a szerelést, vagy felfüggesztheti a falra rögzítést, amennyiben annak szerkezete és anyaga szerkezetileg statikailag nem alkalmas az eredeti megállapodáshoz képest.

5.4. Csomagolóanyag elszállításáról a Vevő gondoskodik, amennyiben erről a Felek másképp nem rendelkeznek a megrendelés során.

6. Jótállás, szavatosság

6.1. Az Eladó a teljesítéskor átadott jótállási jegyben foglalt feltételekkel az árura jótállást vállal. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

6.2. A Vevő a Megrendelés aláírásával elismeri, hogy az áruval kapcsolatos minden lényeges tájékoztatást az Eladótól megkapott.

7. Elállás a szerződéstől

7.1. Elállás a Vevő részéről:

7.1.1. A Vevő az „áruátvételtől” számított 14 munkanapon belül írásban jogosult a szerződéstől költségmentesen elállni. A visszaszállítás szervezése és költsége az Vevőt terheli. Visszaszállítás címe: Pi Mobili Kft. 9700 Szombathely, Verseny u.  2/A. (Áruátvétel mindenkori időpontja a www.cosmos-home.net weboldalon a raktári nyitvatartási időpontok szerint alakul.)

7.2. Elállás az Eladó részéről:

7.2.1. Abban az esetben, ha az Eladó beszállítója a termék gyártását beszüntette, továbbá vis maior esetén az Eladó a befizetett összeg maradéktalan visszafizetése mellett jogosult a szerződéstől elállni.

7.2.2. Amennyiben a Vevő a 3.4. pontban meghatározott határidőn belül a vételárat nem egyenlíti ki, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni

8. Kapcsolattartás, értesítési mód:

8.1 Az Eladó minden esetben - beleértve az áru készre jelentését is - jogosult a Vevőt a megrendelő lapon a Vevő által megadott elérhetőségek bármelyikén (telefon, fax, email, stb.) értesíteni, ami a vevővel történő joghatályos közlésnek minősül.

8.2 Kapcsolattartásra és vitás ügyek rendezésére a Vevő részéről a megrendelő lapon megnevezett személy jogosult.

8.3 Az Eladó felé a Vevő írásbeli közlései minősülnek joghatályosnak.

9. Egyebek

9.1 A jelen Megrendelésben rögzített feltételektől a szerződő felek csak írásbeli megállapodás alapján térhetnek el.

9.2. A felek jogvita esetére kikötik a Szombathelyi Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.