Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek webshopban vásárolt - átvett árura:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a Vevőt internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja a Vevő.

1. Az elállási jog gyakorlására előírt határidő attól a naptól kezdődik, amelytől a fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a megrendelt árut átveszi.
2. Ha a webshop elmulasztja a tájékoztatást az elállási jogról, akkor a 14 napos elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
4. A webshopnak az elállást követő 14 napon belül vissza kell térítenie a fogyasztó részére a termék árát.
5. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, vagy átadni a terméket a webshopnak.
6. A tervezet megtiltja a webáruház üzemeltetőnek, hogy az általa kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat terheljenek a fogyasztókra.
7. A webshop köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a fogyasztó szerződési nyilatkozatát megtámadhatja.
8. A rendelet a jótállás és a szavatosság szabályairól, valamint ez elállási jog gyakorlásához mintanyilatkozatokat is közöl.

Részletek az alábbi címen:

Az elállási jogról bővebben olvashat:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételekről a 14.pontban olvashat:

Elállási nyilatkozat letölthető:

A békeltető testületek elérhetőségeit ide kattintva érheti el:

Készleten Nem Található Árukra Vonatkozó Megrendelési Feltételek:
 
1. Szerződés létrejötte:
Az adásvételi szerződés a "Megrendelés elküldésével" (a továbbiakban: Megrendelés) és a jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával jön létre. Az Eladó ennek
alapján köteles a megrendelt árut a Vevőnek átadni a Vevő pedig köteles a vételárat kiegyenlíteni és az árut átvenni.
2. A szerződés tárgya (a továbbiakban: áru): a Megrendelésben megnevezett termék, mely minta, katalógus vagy weboldal ill. egyedi megállapodás feltételei szerinti áru.
3. A vételár, költségek, fizetési feltételek:
3.1. A Vevő a szerződés megkötésekor a Megrendelésben rögzített vételár 40%-ának megfelelő előleg fizetésére köteles (nem tartalmazza a szállítás és a szerelés költségét).
 
3.2. A vételár teljes összegét (az előlegen felüli vételár-hátralékot) a Vevő az áru beérkezését követően, a részére küldött értesítés kézhezvételétől számított 5
munkanapon belül köteles befizetni az Eladó pénztárába, vagy átutalással az Eladó által megadott számlaszámra fizetni és erről hivatalos írásos értesítést
kell adnia az Eladó részére. A Vevő értesítése történhet telefonon v. írásban (levél, e-mail, sms, stb.) A teljesítésről az Eladó végszámlát állít ki. A Vevő
ugyancsak a vételár kiegyenlítésétől számított további 5 „Áruházi napig” köteles gondoskodni az áru átvételéről (elszállításáról v. elszállítatásáról). Külön
megállapodás hiányában átvétel elmulasztása vagy akadályoztatás esetén a Vevő 3.4. szerint köteles az Eladó részére tárolási díjat fizetni. A vételár
maradéktalan megfizetéséig az Eladó jogosult az árut visszatartani.
3.3. Amennyiben a vevő az áru vételárának kiegyenlítéséről a fenti (3.3 pont szerinti) határidőn belül nem gondoskodott, az eladó ajánlott küldeményként
„átvételi értesítőt” kézbesít a vevő előjegyzési számlán feltüntetett címére vagy email címére, illetve a előjegyzési számlán feltűntetett értesítési címre. A vevő köteles
lakáscímének vagy értesítési címének esetleges megváltozását az eladónak írásban bejelenteni, ennek hiányában az ajánlatott küldeményként postára adott
átvételi értesítőt a postára adás napjától számított 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni. (vélelmezett kézbesítési határidő)
3.4. A Vevő írásbeli kérése esetén az Eladó az árut 10 napig díjmentesen tárolja, azt követően pedig minden megkezdett napra a vételár 5 ezrelékét (nettó ár +
áfa) raktározási díjként számítja fel. A Vevő átvételi akadályoztatás esetén megállapodhat az Eladóval írásbeli megállapodás alapján az átvétel időpontjának
módosításában.
3.5. Amennyiben a Vevő a vételárat a 3.2. ill. 3.3 pontban írt határidőben nem egyenlíti ki, vagy 3.4. szerint külön írásbeli megállapodásra nem kerül sor az
Eladó jogosult az árut más számára értékesíteni, és az értékesítést követően az előleget.
3.6. Amennyiben a Vevő a vételár megfizetésével késedelembe esik, az Eladó az esedékességtől a fizetés napjáig a költségvetési törvényben meghatározott
mértékű kamat – Jegybank-i alapkamat 2x-ének felszámítására jogosult, továbbá a Ft árfolyamváltozása miatti esetleges veszteségét is jogosult Vevőre
áthárítani. ”Áruházi napok” a 3.2 szerint, az eladó boltjának nyitva tartási napjai, a fenti határidőbe a zárva tartás napjai nem számítanak bele. 
4. A szerződés teljesítése:
4.1. Az Eladó köteles minden tőle elvárhatót megtenni a szerződés határidőben való teljesítése érdekében. A Megrendelésben feltűntetett szállítási határidők
csak tájékoztató jellegűek, az Eladó jogosult a 4.3. szerint póthatáridőt közölni a Vevővel.
4.2. Amennyiben a szállítás olyan okból késik, melyért az Eladó nem felelős, a szállítási határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik. Az Eladó
nem vállal semmilyen felelősséget a Vevő felé az esetleges késedelmes szállításból eredő károkért.
4.3. A gyártó, illetve beszállító késedelme esetén az Eladó egy alkalommal jogosult írásban, belföldi szállító esetén 4, külföldi szállító esetén 6 hetes
póthatáridőt közölni a Vevővel.
4.4. A teljesítés az árunak a Vevő, illetve megbízottja részére történő átadásával valósul meg. A teljesítés helye minden esetben az Eladó telephelye.
Amennyiben azonban az Eladó saját fuvareszközével maga végzi a kiszállítást, úgy a teljesítés helye a Vevő által megadott szállítási cím. A kockázatviselés a
teljesítési helyen száll át a Vevőre. 
5. Szállítás és szerelés:
5.1. Amennyiben a Vevő saját költségére, maga által szervezett vagy megbízott fuvarossal továbbiakban „Vevő fuvar” vállalja a szállítást, minden felelősség és körülmény a Vevőt és megbízottját terheli.
5.2. Amennyiben az Eladó vállalja saját fuvareszközével, vagy megbízottjával a szállítást ill. szerelést - továbbiakban „Eladó fuvar” –
saját költségére vagy a Vevő költségére, minden esetben köteles a Vevő teljes körű tájékoztatást adni minden körülményről, ami a teljesítéshez szükséges, úgy mint "Az áru elhelyezésének helye biztosított e".
5.3. Amennyiben a szállítást, illetve szerelést bármely – írásban – előre nem jelzett tényező akadályoztatja, lehetőség van új kiegészítő Megállapodás kötésére,
amennyiben ezt az Eladó vállalja. Ennek hiányában az Eladó a további kötelezettségei alól mentesül.
5.5. „Eladó szerel”: Vevő elektromos csatlakozási lehetőséget biztosít. Amennyiben falra szerelhető bútorok kerültek megrendelésre, Vevő információt ad a
falak és mennyezet anyagáról, vastagságáról. Eladó visszautasíthatja a szerelést, vagy felfüggesztheti a falra rögzítést, amennyiben annak szerkezete és anyaga
szerkezetileg statikailag nem alkalmas az eredeti megállapodáshoz képest..
6. Jótállás, szavatosság
6.1. Az Eladó a teljesítéskor átadott jótállási jegyben foglalt feltételekkel az árura jótállást vállal. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény rendelkezései az irányadók.
Áruátvételt követően 8 napon belül a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet alkalmazandó.
6.2. A Vevő a Megrendelés aláírásával elismeri, hogy az áruval kapcsolatos minden lényeges tájékoztatást az Eladótól megkapott.
7. Elállás a szerződéstől 
7.1.1.  Az Eladó az elállási közlés kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles a Vevő által fizetett előleg teljes összegét visszafizetni. Ezt meghaladóan a Vevő az Eladóval szemben egyéb
követelést nem támaszthat.
7.1.2. Amennyiben a Vevő egyoldalúan kíván elállni a szerződéstől, ezt a szállítási idő folyamán ill. az áru átvételétől számított 14 napon belül teheti meg, az áru csomagolt állapontban történő visszaszállításával 6.1 alapján. Ezt meghaladóan a feleknek egymással szemben követelése nem lehet.
7.2. Elállás az Eladó részéről:
7.2.1. Abban az esetben, ha az Eladó beszállítója a termék gyártását beszüntette, továbbá vis maior esetén az Eladó az előleg összegének maradéktalan
visszafizetése mellett jogosult a szerződéstől elállni.
7.2.2. Amennyiben a Vevő a 3.3. pontban meghatározott határidőn belül a vételárat nem egyenlíti ki, az Eladó jogosult a szerződéstől elállni.
7.2.3. Az eladó a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül elállhat a szerződéstől.
A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó alkalmazza a 3.4, 3.5 pontokat.
8. Kapcsolattartás, értesítési mód:
8.1 Az Eladó minden esetben - beleértve az áru készre jelentését is - jogosult a Vevőt a megrendelő lapon a Vevő által megadott elérhetőségek bármelyikén
(telefon, email, stb.) értesíteni, ami a vevővel történő joghatályos közlésnek minősül.
8.2 Kapcsolattartásra a Vevő részéről a megrendelő lapon megnevezett személy, cég esetén pedig annak ügyvezetője jogosult, amíg a megrendelő írásban más
kapcsolattartót nem jelöl meg.
8.3 Az Eladó felé a Vevő írásbeli közlései minősülnek joghatályosnak.
9. Egyebek
9.1 A jelen Megrendelésben rögzített feltételektől a szerződő felek csak írásbeli megállapodás alapján térhetnek el. 
9.2. A felek jogvita esetére kikötik a Szombathelyi Városi Bíróság, illetve a pertárgy értékétől függően a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
A felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.